Komendy na magazynie

Niemieckie sformuowania używane podczas pracy w niemieckich magazynach

Niemiecki Wymowa Polski Audio
Abmelden ab-melden odmeldować się
wylogować się
Abschließen ab-szlisen zakonczyć
Akte ak-te akta
Aktenordner akten-ord-ner segregator na dokumenty
Anmelden an-melden zameldować się
Anzahl ancal liczba
ilosc
Artikel-Nummer artikel-numer numer towaru
Auftrag auf-trag zamówienie
Auftrag Nummer auf-trag numer numer zamówienia
Auftrag parken auf-trag parken odstawić zamówienie
Auftragsbearbeitung auf-trags-be-ar-bei-tung przetwarzanie zamówienia
Auslieferung aus-lie-ferung dostawa
ausstellen aus-stel-en sporządzać
Behälter behelter pojemnik
box
Behälter voll behelter fol pełen pojemnik = zakończyć zamówienie
Behälternummer behelter-numer numer pojemnika
Behälternummer eingeben behelter-numer ajn-gejben podać numer pojemnika
Behälterwiederaufnahme behelter-wider-auf-name podać numer, który jest przyklejony na boxie, by można było zakończyć zamówienie.
beladen be-la-den załadowywać
beschädigt be-sche-digt uszkodzony
Bestand be-sztand stan faktyczny towarów
Bestätigen be-sztetigen potwierdzić
Bestellung be-sztel-ung zamówienie
Bringe zu Warenausgangszone 312 Drucker-Versandlabel bringe cu waren-aus-gans- cone 312 dru-ker fersandlebel przynieś/odstaw do strefy wydawania towaru 312, wydrukuj etykietę
Computer kom-pu-ter komputer
Drucker druker drukarka
einsortieren ejn-sor-tiren sortować
entgegennehmen ent-ge-gen-neh-men odbierać
entladen ent-laden rozładowywać
entsorgen ent-zorgen usuwać
Entsorgung ent-zorgung dział sortowania śmieci
Es wurden Nachräumer erstellt es wurden nach-rojmer ersztelt zostało zamówione
Etiketten etiketen etykietki
Etikettierung etiketir-ung etykietować
fachgerecht fah-ge-rezst fachowy
Fakturdaten faktur-da-ten dane do faktury
Fakturdatum faktur-da-tum data Faktury
Förderband fer-der-band taśma produkcyjna
Funktion „Behälter voll” wirklich ausführen? funkcjon behelter fol wirklich ausfyren? czy wybrać funkcję „zakończyć zamówienie”?
Funktion Nachschub wirklich ausführen? funkcjon nach-szub wirkliś ausfyren? czy na pewno zamówić towar?
Gabelstapler ga-bel-szctap-ler wózek widłowy
Gefahrengut ge-far-gut towar niebezpieczny
Gerät einschalten geret ajn-szalten włączyć urządzenie
Gewicht ge-wiszt waga
Kartonage karton-asze kartonaż
Kennziffer fehlt oder ist ungültig ken-cyfer fejlt oder ist ungyltig źle zostały potwierdzone cyfry, powtórzyć je jeszcze raz.
Kiste kis-te skrzynia
Klebeband Kle-be-band taśma
Klebebandroller Kle-be-band-rol-er dozownik do taśmy klejącej
Kommissionierbereich Komisjonir-be-reisz obszar do komisionowania
Kommissionieren Komisjoniren komisionować
zbierać zamówienie
Kommissionierer komisjonirer osoba kompletująca zamówienia
Kommissionierfahrzeug komisjonir-far-cojg wózek do komisionowania
Kommissioniergruppe komisjonir grupe grupa komisjonowania
kontrollieren kon-trol-iren kontrolować
Kundennummer kun-den-nu-mer numer klienta
Ladefläche lade-flesze powierzchnia ładunkowa
Laderampe lade-ram-pe rampa
ładunkowa
Ladestation ladesztacjon ładowarka
Ladezone ladecone Ładowanie strefa
Lager
Lagergebäude
lager magazyn
Lagerkraft lager-kraft magazynier
Lagerplatz
Lagerort
lager-plac miejsce towaru w magazynie
Lastwagen
LKW
last-wagen
el-ka-we
samochód ciężarowy
lieferbar lifer-bar gotowy do dostawy
Lieferschein lifer-szcejn potwierdzenie odbioru dostawy
Lieferung lifer-ung dostawa
Menge Menge ilość
Menge stimmt nicht mit Entnahmemenge überein menge sztimt nicht mit ent-name-menge yber-ajn źle potwierdzona ilość- powtórzyć
Mengenkorrektur mengen-korektur skorygować ilość
Messer meser nóż
Mindermenge minder-menge niewystarczająca ilość
Müll myl odpady
Müllcontainer myl-kontejner kontener na śmieci
Nachschub nah-szub uzupełnienie = zamówić dodatkową ilość
Offene Positionen 145 ofene pozicjonen 145 pozycji do zakończenia zamówienia.
Päckchen pek-szen paczka
Packen paken pakować
Packstation pak-stacjon paczkomat
Packstück pak-styk pakiet
Packzettel pak-cetel list przewozowy
Paket paket paczka
Palette palete paleta
Pickmenge korrigiert auf pikmenge korygirt auf ... ilość do wzięcia skorygowana na ...
Post post poczta
Prüfplatz pryfplac miejsce kontrolowania zamówień
Prüfziffer Lagerplatz ist falsch pryf-cyfer lager-plac ist falsz źle potwierdzono cyfry – powtórzyć
Prüfzyfer pryf-cyfer liczba kontrolna
Schlafen szlafen spać (przerwa)
Status sztatus ile jeszcze zostało pozycji do skończenia zamówienia.
Stellplatz sztel-plac miejsce odstawiania zamówień
Verbindung beendet ferbindung be-endet połączenie zakończone
Verpacker ferpaker pakowacz
pracownik pakujący
Versandlabel fer-zand-lebejl naklejka/etykieta
Voice Aktivität auswählen Wojs Aktiwitet auswejlen proszę wybrać funkcje
Warenausgang waren-aus-gang dział wydawania towaru
Warenausgangszone waren-aus-gangs-cone Strefa wydawania towarów
Wareneingang waren-ajn-gang dział przyjmowania towaru
Wiederaufnahme wider-auf-name ponowne rozpoczęcie gdy zamówienie nie jest skończone
Wiederholung wider-holung powtórzenie
wirklich wirkliś
wirklich
na pewno
Wollen sie sich abmelden? wolen zi ziś ab-melden? czy chcesz się wylogować?
Zurück curyk z powrotem, cofnąć się