fbpx

Rodo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, HR XPERIENCE POLAND Spółka z o.o. przekazuje następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA 

Administratorem danych osobowych jest HR XPERIENCE Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 81, 70-481 Szczecin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000537754, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 613-157-47-91, REGON: 360531129.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA 

Z Administratorem danych osobowych można się skontaktować poprzez: 

  1. adres e-mail: rodo@hr-xp.pl
  2. pisemnie na adres siedziby Administratora. 

Z Administratorem danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 

  1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – wyrażenie zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej; 
  2. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora (obrona przed roszczeniami). 

Cele przetwarzania danych osobowych: 

  1. Zapewnienie najwyższych standardów obsługi telefonicznej realizowanej przez pracowników HR XPERIENCE POLAND Sp. z o.o. oraz ograniczenie możliwości dopuszczenia naruszenia obowiązującego prawa lub norm współżycia społecznego przez osoby dokonujące i odbierające połączenia. 
  2. Weryfikacja prawidłowości wykonywania obowiązków pracowniczych przez pracowników HR XPERIENCE POLAND Sp. z o.o. związanych z prowadzeniem procesu rekrutacji.
  3. Zabezpieczenie materiału dowodowego w postaci nagrania, w przypadku konieczności ustalenia, czy doszło do naruszenia obowiązującego prawa lub norm współżycia społecznego przez osoby dokonujące i odbierające połączenia, oraz ustalenie sprawcy naruszenia. 

ŹRÓDŁO DANYCH 

Dane pozyskujemy bezpośrednio od Pana/Pani (osoby wykonującej połączenie telefoniczne). 

ODBIORCY DANYCH 

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty, z którymi Administrator posiada stosowne zapisy o powierzeniu przetwarzania danych. 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Okres przechowywania nagrań nie przekracza 6 miesięcy od dnia nagrania, a po upływie tego okresu nagrania są trwale usuwane. W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu – nagrania są przechowywane przez okres potrzebny do zakończenia postępowania. 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej. 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy prawa. 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH 

Zgoda na nagrywanie ma charakter dobrowolny, ale jest konieczna w celu nawiązania połączenia telefonicznego z HR XPERIENCE POLAND Sp. z o.o. W przypadku braku takiej zgody należy przerwać połączenie i skorzystać z innych możliwości kontaktu z HR XPERIENCE POLAND Sp. z o.o.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI ORAZ ZAMIARZE PRZEKAZYWANIA DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH 

Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.