Jak należy prawidłowo pakować pojemnik/box

Deutsch Polski Audio
Der Karton (die Box) muss ordnungsgemäß verpackt sein. Box musi być zawsze zapakowany prawidłowo.
Alle alten Etiketten müssen abgerissen werden. Wszystkie stare etykietki należy pozrywać.
Zuerst die schweren Kartons nach unten, danach die leichten Kartons nach oben, damit nichts beschädigt wird. Zawsze ciężkie kartony na dół pakować, lekkie u góry tak by się nic nie uszkodziło.
Graue Kästen so nebeneinander legen, dass eine Seite dieser Kartons nicht zu schwer ist. Szare skrzynki najpierw obok siebie, później do góry układać (tak by jedna strona boxu nie była za ciężka).
Die Ware so packen, dass diese nicht umfällt/umstürzt. Towar tak pakować by sie nie powywracał.
Kartons mit Flüssigkeiten müssen immer stehen - nicht legen, damit die Flüssigkeit nicht herausfliesst! Kartony z płynami zawsze musza stać, nie układać na leżąco (by się nic nie powylewało).
Alle kleine und leicht zu beschädigende Ware immer in graue Kästen packen! Wszystkie małe i łatwo niszczące się towary pakować do szarych skrzynek.
Tier- und Menschennahrung getrennt packen/lagern. dla zwierząt i jedzenie dla ludzi pakować osobno.
Ware und Kästen dürfen nicht aus dem Karton (Box) herausragen. Towar i skrzynki nie mogą z boxu wystawać.
Schwere Ware muss gleichmässig verteilt werden, damit der Karton (Box) nicht umkippt/umfällt. Ciężkie towary równomiernie podzielić, tak by sie box nie wywrócił.
Karton (Box) mit schwerer Ware nur zu 75% bepacken, damit dieser nicht zu schwer ist (Getränke)! Box z ciężkim towarem tylko w 75 % spakować ( by nie był za ciężki, głównie chodzi o napoje
Immer paarweise etikettieren - ein Etikett auf die Seite des Karton (Box) und die andere auf die Vorderseite des Kartons (Box) Etykiety zawsze parami kleić, jedną na bok boxu, drugą z przodu.
Nur die Ware etikettieren, die vor dem Verkauf aus dem Karton (Box) herausgenommen/ausgepackt wird (Sammelverpackungen). Etykiety tylko kleić na towar który przed sprzedażą będzie wypakowany z kartonu (na opakowaniach zbiorczych).
Karton (Box) mit Gurten sichern. Box zabezpieczyć paskami